PL EN
Powrót

Regulamin konkursu pod nazwą "Wygraj z TRĄDZIKIEM”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Wygraj z trądzikiem” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Wł Andersa 38A prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP 542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie novaclear.eu
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych. 
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs będzie trwał w dniach 01.09.2016 – 30.11.2016 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora novaclear.eu . Wykorzystywane w tym celu mogą być również plakaty i ulotki informacyjne o Konkursie, rozmieszczane w miejscach zakupu dermokosmetyków (apteki, drogerie, salony kosmetyczne).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej novaclear.eu w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

3. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu zakupi dermokosmetyk lub zestaw kosmetyków marki Novaclear Acne (Acne cleanser, Acne toner, Acne mask, Acne cream, Acne Spot treatment) objęty promocją konkursową i spełni następujące warunki konkursowe:
  1. Zarejestruje w czasie trwania konkursu swój zakup na stronie internetowejnovaclear.eu podając w formularzu konkursowym co najmniej: imię, tel. kontaktowy, adres e-mail (jeśli posiada), produkt lub zestaw produktów linii Novaclear Acne, datę zakupu, miejsce zakupu (miejscowość), numer dokumentu zakupu, oraz:
  2. Zaproponuje hasło reklamowe dermokosmetyków linii Novaclear Acne składające się z maksymalnie z 6 wyrazów.
 2. Produkt lub zestaw dermokosmetyków zakupiony przez Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu może znajdować się wyłącznie na jednym formularzu konkursowym zgłoszonym do Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia kolejnych formularzy konkursowych, o ile karty te będą zawierały inny niż uprzednio produkt linii Novaclear Acne zakupiony w okresie trwania Konkursu.

4. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidzianych jest łącznie 33 nagrody:
  • nagroda główna: smartphone Apple iPhone 6
  • II nagroda laptop Lenovo
  • III nagroda rower trekkingowy Merida
  • wyróżnienie I stopnia 10 dużych zestawów Novaclear Acne (na który składają się: ACNE CLEANSER, ACNE MASK, ACNE CREAM, ACNE SPOT TREATMENT)
  • wyróżnienie II stopnia 20 małych zestawów Novaclear Acne (na który składają się: ACNE CLEANSER, ACNE CREAM, ACNE TONER)
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
  Organizator zastrzega prawo doprecyzowania modelu telefonu, laptopa oraz roweru, o których mowa w pkt. 4.1 lit. a),b), c) jak również, w przypadku braku dostępności na rynku w momencie rozstrzygnięcia konkursu, możliwość zmiany modelu telefonu, tabletu na model o parametrach odpowiadających temu modelowi.
 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361). W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają, by od przekazywanego świadczenia uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator, przekazywał będzie nagrodę rzeczowo – pieniężną, składająca się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) - wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi, lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu

5. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Laureaci konkursu w liczbie 33 (słownie: trzydziestu trzech) zostaną wyłonieni w drodze wyboru spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe, tj. zarejestrują swój zakup na stronie internetowej novaclear.eu oraz zaproponują hasło reklamowe, o którym mowa w pkt 3.1.2 .
 2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.
 3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki, a w przypadku osób niepełnoletnich, przedstawienia dodatkowo pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział w konkursie, W przypadku osób niepełnoletnich przesyłka zostanie wydana rodzicowi lub opiekunowi prawnemu. 
 4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe pod względem ich trafności i oryginalności. Laureatami zostają uczestnicy, których odpowiedzi komisja konkursowa uzna za najlepsze według wyżej wskazanych kryteriów.
 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zachować do okazania oryginał paragonu lub fakturę VAT zakupu dermokosmetyków. Brak udokumentowania zakupu dermokosmetyków linii Novaclear Acne może stanowić podstawę do odmowy wydania nagrody.

6. DANE OSOBOWE

 1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101,poz 926 z póź . zm.).
 3. Organizator nie wymaga podawania przez Uczestników (na etapie rejestracji zakupu lub w kartach konkursowych) ich nazwisk i adresów zamieszkania – danych tych Organizator nie gromadzi.
 4. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.
  Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Uzyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

Galeria zdjęć